@ મહા વર્ગમૂળ

અંશની સંખ્યા = છેદની સંખ્યા x ૯

Posted in ગણિત | Leave a comment

? મહા વર્ગમૂળ !

આનો જવાબ શો?

Posted in ગણિત | Leave a comment

@ ગાયો ચરાવો

૬૩ દિવસ

Initial grass: a
One cow eats per day: x
Grass growth per day: y

a+3y=x63 a+7y=x37

18x-3y = 21x-7y
4y=3x
y=3/4 * x

a=18x-9/4x=63/4x

So in the beginning grass is 63/4 x, cow will eat x in a day and 3/4 x will grow in a day .

That is to say 3/4 units grass will grow each day and cow will need one unit per day. Deficit, i.e. 1/4 units, will be consumed from the initially existing grass. So 63/4 units will last for 63 days.

Posted in ગણિત, જવાબ | 1 Comment

? ગાયો ચરાવો

જો ૬ ગાયને એક ખેતર ચરતાં ૩ દિવસ થાય, અથવા ૩ ગાયને એ જ ખેતર ચરતાં ૭ દિવસ થાય તો એક ગાયને એ ખેતર ચરતાં કેટલા દિવસ થાય?

[ નોંધી લો કે, ખેતરમાં ઘાસ એકસરખા દરથી ઊગે છે. ]

Posted in કોયડો, ગણિત | Leave a comment

@ 1 to 6

3

One(3), two(3), three(5), four(4), five(4) ……. six (3)

Posted in જવાબ, English | Leave a comment

? 1 to 6

1=3; 2=3; 3=5; 4=4; 5=4, તો 6=?

Posted in કોયડો, English | Leave a comment

@ ચોકઠાં

૪૪૪ + ૪૪ + ૪ + ૪ + ૪ = ૫૦૦

Posted in ગણિત, જવાબ | Leave a comment

? ચોકઠાં

નીચેનાં ચોકઠાંઓમાં એક જ આંકડો મૂકી દાખલો સાચો કરો –

🔲🔲🔲+🔲🔲+🔲+🔲+🔲 = 500

Posted in કોયડો, ગણિત | Leave a comment

@ રમેશભાઈની દિકરી

નીમા

Posted in જવાબ, ભાષા | Leave a comment

? રમેશભાઈની દિકરી

રમેશ ભાઈ એક નામ બોલી ને બૂમ પાડે તો તેમની દિકરી જવાબ આપે. . જો તે નામ બે વાર બોલે તો તેમની પત્ની જવાબ આપે. જો તે નામ ત્રણ વાર બોલે તો તેમની સાસુ જવાબ આપે.

તો રમેશભાઈની દિકરીનુ નામ શું હશે?

Posted in કોયડો, ભાષા | Leave a comment