@ પાંચ અક્ષરનો શબ્દ

દ્વારકાધીશ

દ્વારકા, કાર , શર

વધારાની હિ ન્ટ –

બારણું – દ્વાર

Posted in જવાબ, ઝટપટ, ભાષા | Leave a comment

? પાંચ અક્ષરનો શબ્દ

પાંચ અક્ષરનો શબ્દ
એક શહેરનું ત્રણ અક્ષરનું નામ
મોટરનો પર્યાય
બાણનો પર્યાય બે અક્ષર

Posted in કોયડો, ઝટપટ, ભાષા

@ પાંચ અક્ષરનો શબ્દ

મનપસંદ

પસંદ, દમ , પદ, સંપ

Posted in જવાબ, ઝટપટ, ભાષા | Leave a comment

? પાંચ અક્ષરનો શબ્દ

પાંચ અક્ષરનો શબ્દ જે ગમતી ચીજ માટે વપરાય છે.
એક રોગ બે અક્ષર
દરજ્જાનો પર્યાય બે અક્ષર
મનમેળનો પર્યાય બે અક્ષર

Posted in કોયડો, ઝટપટ, ભાષા

@ સાઈફર

13+2=15
15+1+3+2=21
21નુ ઉલટુ 12
13+2=12

49+8=57
57+4+9+8=78
78નુ ઉલટુ 87
49+8=87

Posted in જવાબ, તર્ક / લોજિક | Leave a comment

? સાઈફર

Find missing number
13+2=12
27+4=44
35+6=55
49+8=??

Posted in કોયડો, તર્ક / લોજિક

@ ગળે ફાંસો

બરફની પાટ ઉપર ચડીને ફાસો ખાધો હશે

Posted in જવાબ, તર્ક / લોજિક | Leave a comment

? ગળે ફાંસો

ઉનાળાનો દિવસ હતો, રાત્રિ કરતાં દિવસ મોટો હતો. એક ભાઈએ તેમની બાજુના મકાનમાં છેલ્લા પંદરેક દિવસથી કોઈ જાતની અવરજવર ન હોવાથી મકાનના દરવાજા પાસે જઈને જોયું તો મકાનનો દરવાજો અંદરથી બન્ધ હતો. તેમને કંઈક અજુક્તું બની ગયું હોય એવુ લાગ્યું, તેથી તેમણે ફોન કરીને પોલીસને બોલાવી. પોલીસને પણ દરવાજો અંદરથી બન્ધ હોવાથી વ્હેમ પડ્યું. પોલીસે દરવાજો તોડીને અંદર જોયું તો 16 ફૂટ X 16 ફૂટના રૂમની સેન્ટરના હુક્માં એક ભાઈ ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં લટકી રહ્યા હતાં. તેમના લટકતાં બોડીના પગના તળિયાનો ભાગ ફ્લોરિંગથી લગભગ સાડા ત્રણ ફૂટ જેટલો ઊંચો હતો. રૂમના બારી અને દરવાજા બધું જ અંદરથી બન્ધ હતું. નીચેથી કૂદકો મારે તો પણ હુક સાથે લટકતાં દોરડાને પહોંચી શકાય તેમ નં હતું. હવે પોલીસને એ નક્કી કરવું છે કે તે ભાઈએ ગળે ફાંસો કઈ રીતે ખાધો હશે?
આપ જણાવી શકશો તે ભાઈએ ગળે ફાંસો કઈ રીતે ખાધો હશે?

Posted in કોયડો, તર્ક / લોજિક

૧૦૦૦ વર્ષ જૂનો જૈન મેજિક ચોરસ

Image | Posted on by | Leave a comment

@ રાતે માથું

તકિયો

Posted in જવાબ, ઝટપટ | Leave a comment