સ્વાગત

મનના સંકલ્પ
શુભ,
પવિત્ર
અને
કલ્યાણકારી
હો.

Posted in પ્રકીર્ણ | Leave a comment

@ વિચિત્ર

Image | Posted on by | Leave a comment

? વિચિત્ર

Explain the puzzle

2+2=Fish

3+3=Eight

7+7=Triangle

Posted in કોયડો, ચિત્ર, તર્ક / લોજિક

@ આંકડો શોધો

Posted in ચિત્ર, જવાબ | Leave a comment

? આંકડો શોધો

નીચેના ચિત્રમાં ? ચિહ્ન વાળો આંકડો શોધો .

Posted in કોયડો, ચિત્ર

@હાથમાં ફળ

હાથ બહુ મોટા છે !

Posted in જવાબ, ઝટપટ | Leave a comment

? હાથમાં ફળ

જો તમારા એક હાથમાં ત્રણ સફરજન અને ચાર નારંગી હોય અને બીજામાં ચાર સફરજન અને ત્રણ નારંગી હોય તો શું ?

Posted in કોયડો, ઝટપટ

@ પીઠ થાબડો

રિમોટ કંટ્રોલ
બીજા જવાબો – ગધેડો, જૂની જાતનો ફોન, ટોર્ચ, સોસ બોટલ, આઈસ ટ્રે

Posted in જવાબ, ઝટપટ

? પીઠ થાબડો

દુનિયા માં એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે કામ ના કરે ત્યારે તેની પીઠ થાબડવામાં આવે છે.?

Posted in કોયડો, ઝટપટ

@ એકલવાયું

પરીક્ષા ખંડ

Posted in જવાબ, ઝટપટ | Leave a comment

? એકલવાયું

એવી જગ્યા કઈ કે જ્યાં ઘણા બધા હોય છતાં એકલવાયું લાગે?

Posted in કોયડો, ઝટપટ