@ ચિત્રમાં ભૂલો

 1. ભીંત પર વાઘ ને શીગડા છે
 2. ગિટારની ટોચ સિતાર જેવી છે.
 3. ચેસબોર્ડ ૭ x ૭ નું છે
 4. પોકેટ ડીક્ષનરી બહુ મોટી સાઈઝની  છે
 5. ચિત્રમાં પીસાનો ટાવર ઢળતો નથી.
 6. ૧ વાગ્યાનો સમય છે અને બારીમાં સૂર્ય ઊગતો બતાવ્યો છે.
 7. એ જ બારીનું એક બારણું બહાર ખુલે છે, અને બીજું અંદર.
 8. ચિત્રમાંના માણસના એક પગમાં જ જોડો છે.
 9. એક્વેરિયમમાં પતંગિયાં છે.
 10. કબાટ પાસે ઊભેલ છોકરાના ખમીસની એક બાંય આખી છે, અને બીજી અડધી.
 11. કૂતરાની પુંછડી બિલાડીની પૂંછડી જેવી છે.
This entry was posted in ચિત્ર, જવાબ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s