? વાડામાં નવ કૂતરા

૯ કૂતરા ચોરસ વાડમાં છે. બીજી બે ચોરસ વાડ બનાવો જેથી કોઈ બે કૂતરા સાથે ન હોય

This entry was posted in કોયડો, ચિત્ર. Bookmark the permalink.