? કહેવતોનાં ચિત્રો – ૨

નીચેનું દરેક સ્ટિકર એક કહેવત કે રૂઢિપ્રયોગ કહી જાય છે. શોધી કાઢો

કોઈ પણ ચિત્ર પર ક્લિક કરી નવી વિ ન્ડોમાં તેને મોટી સાઈઝમાં જોઈ શકશો.

This entry was posted in કોયડો, ચિત્ર, ભાષા. Bookmark the permalink.