? છ અક્ષરનો શબ્દ

છ અક્ષરનો શબ્દ જે રોજ જુદા જુદા માધ્યમ દ્વારા નજરમાં આવે છે.

ગધેડાનો બે અક્ષરનો પર્યાય

બે અક્ષરનું એક અનાજ

પ્રભુનો બે અક્ષરનો પર્યાય

This entry was posted in કોયડો, ઝટપટ, ભાષા. Bookmark the permalink.