? સવારથી રાત રંગ બદલાય ?


એવી કઈ ચીજ છે જે સવારે જોઈએ તો લીલી, બપોરે કાળી, સાંજે નીલા રંગની અને રાત્રે સફેદ દેખાય છે?

This entry was posted in કોયડો, સા.જ્ઞાન. Bookmark the permalink.