? બે શબ્દો

૧) હાથ એવા અર્થવાળો પાંચ અક્ષરનો શબ્દ જેમાં જીવ માટે બે અક્ષરનો પર્યાય, જામીન માટે બે અક્ષરનો પર્યાય અને હાથનો બે અક્ષરનો પર્યાય.

૨) પરિશ્રમ માટે છ અક્ષરનો શબ્દ જેમાં સ્નેહનો બે અક્ષરનો પર્યાય, દેહ માટે બે અક્ષરનો પર્યાય અને વરઘોડો એવા અર્થ વાળો બે અક્ષરનો પર્યાય

This entry was posted in કોયડો, ઝટપટ, ભાષા. Bookmark the permalink.