? દિવાસળી – ચાર ત્રિકોણ

નીચેના ચિત્રમાં એક જ દિવાસળી ખસેડી ચાર ત્રિકોણ બનાવો

This entry was posted in કોયડો, ચિત્ર, દિવાસળી. Bookmark the permalink.