@ ઈંડુ અને દૂધ

દુકાનદાર 

બીજા જવાબ –  નારિયેળ, ફ્રીઝ, ગ્રોસરી સ્ટોર, (ગાય અને મરઘી નો) માલિક , પ્લેટિપસ

પ્લેટિપસ – વિકિપિડિયા પર

This entry was posted in જવાબ, ઝટપટ, સા.જ્ઞાન. Bookmark the permalink.

1 Response to @ ઈંડુ અને દૂધ

 1. pragnaju says:

  duck-billed platypus એક બતકનો પ્રકાર
  and
  At Egg + milk
  Donor America and Egg Bank America, we have the utmost admiration and respect for young women +
  Woman donates 62 gallons of breast milk

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s