? ઈંડુ અને દૂધ

મરઘી ઈંડુ આપે ને ગાય દૂધ આપે. પણ એ કોણ જે દૂધ અને ઈંડુ બંને આપે ?

This entry was posted in કોયડો, ઝટપટ, સા.જ્ઞાન. Bookmark the permalink.