? દાંત

કોને દાંત છે પણ એનાથી એ ખાઈ શકતું નથી?

This entry was posted in કોયડો, ઝટપટ. Bookmark the permalink.