@ કહેવતો શોધો

૧ હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા

૨ અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ

3 પુત્રના લક્ષણ પારણામાંથી

૪ રામ રાખે તેને કોણ ચાખે

૫ દગો કોઈનો સગો નહીં

૬ મુખ મેં રામ બગલ મેં છૂરી

૭ કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય

૮ નવરો બેઠો નખ્ખોદ વાળે

૯ અન્ન તેવો ઓડકાર

૧૦ અણી ચુક્યો સો વર્ષ જીવે

૧૧ આંગળીથી નખ વેગળા

૧૨ એક પંથ દો કાજ

This entry was posted in જવાબ, ભાષા. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s