? કહેવતો શોધો

કહેવતો સરખી રીતે લખો…[ અક્ષરો એના એ રાખવાના છે . કાનો, માત્ર જેવું બધું જોડી શકાશે . ]

1) હ થ ન ક ય હ ય વ ગ

2) અ ત લ ભ ત પ પ ન મ ળ

3) પ ત્ર ન લ ક્ષ ણ પ ર ણ મ

4) ર મ ર ખ ત ન ક ણ ચ ખ

5) દ ગ ક ઈ ન સ ગ ન હ

6) મ ખ મ ર મ બ ગ લ મ છ ર

7) ક ક ર ક ક ર પ ળ બ ધ ય

8)ન વ ર બ ઠ ન ખ્ખ દ વ ળ

9) અ ન્ન ત વ અ ડ ક ર

10) અ ણ ચ ક્ય સ વ ર જ વ

11) અ ગ ળ થ ન ખ વ ગ ળ 

12) અ ક પ થ દ ક જ

This entry was posted in કોયડો, ભાષા. Bookmark the permalink.