@ તાળાનો કોડ – ૩

૮ ૫ ૩ત્રીજા વિધાન પરથી બે આંકડા મળી જાય.

પહેલા વિધાન પરથી એક સાચો આંકડો મળી જાય. ૧ અને ૪ ના હોઈ શકે .

This entry was posted in જવાબ, તર્ક / લોજિક. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s