@ કહેવતોનાં ચિત્રો -૨

  1. બકરું કાઢતા ઊંટ પેઠું
  2. બળતું ઘર કૃષ્ણાર્પણ કરવું
  3. બાપ એવા બેટા ને વડ એવા ટેટા
  4. તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું
  5. હાડકાં ખોખરાં કરવા/રંગી નાખવાં
  6. હવેલી લેતા ગુજરાત ખોઈ
This entry was posted in ચિત્ર, જવાબ, ભાષા. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s